Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ogólne założenia

Służba kandydacka - informacje podstawowe

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

Głównym zadaniem szkolnictwa wojskowego jest przygotowanie przyszłych dowódców oraz specjalistów o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętnościach zawodowych, skutecznie działających w warunkach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoby, które są zainteresowane zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych mogą ubiegać się  o przyjęcie do akademii wojskowej, wyższej szkoły wojskowej lub studium oficerskiego.

O przyjęcie do szkoły wojskowej może ubiegać się osoba:

1.   niekaralna sądownie;

2.   posiadająca obywatelstwo polskie;

3.   posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

4.   mająca ukończone 18 lat;

5.   posiadająca wykształcenie:

 • średnie do Szkół Podoficerskich;

 • średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich;

 • wyższe do Studium Oficerskiego (mgr).

 

Postępowanie kwalifikacyjne w szkołach ma charakter konkursowy  i obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;

 • test znajomości języka angielskiego;

 • rozmowę kwalifikacyjną;

 • a także - w zależności od formy kształcenia:

  • analizę ocen na świadectwie;

  • sprawdzian wiedzy ogólnej.

 

Podstawą przyjęcia do szkoły wojskowej, z uwzględnieniem limitów miejsc, jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego. Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej może ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne lub niestacjonarne studia cywilne w tej uczelni.

 
 
NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH STUDIUM OFICERSKIEGO KANDYDATÓW
NA OFICERÓW W 2018 R.
 

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:
1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową). Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminach:

 •     do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3- miesięczne szkolenie;
 •     do dnia15 maja 2018 r. na 12- miesięczne szkolenie;


2) podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Osoby te składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminach:

 •     do dnia 29 września 2017 r. na 6-miesięczne szkolenie;
 •     do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie;


3) szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do 15 maja 2018 r. na 12 miesięczne szkolenie.
4) absolwentów krajowych uczelni medycznych. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Mon za pośrednictwem, właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminach:

 •     do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3- miesięczne szkolenie;
 •     do dnia 15 maja 2018 r. na 12- miesięczne szkolenie.

 

 

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 z dnia 1 września 2017r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl