Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc osobom uprawnionym

POMOC RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA
ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

Na podstawie:
Decyzji nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.01.2012 r.
w sprawie 
organizacji systemu pomocyrodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska 
oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania oraz właściwej organizacji
 systemu pomocy,

Rozkazu nr 154/SZ/ZOiU-P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu udzielania pomocy osobom uprawnionym,

Decyzji nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych,

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu wyznaczył 

koordynatora ds. pomocy osobom uprawnionym.

Zdefiniowane określenia występujące w w/w dokumentach:

1. osoby uprawnione – członkowie rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowani żołnierze i pracownicy wojska;

2. osoba poszkodowana – żołnierz lub pracownik wojska, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (pracy);

3. zmarły - żołnierz lub pracownik wojska, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy) lub zmarł w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy);

4. opiekun indywidualny – żołnierz lub pracownik wojska wyznaczony do udzielania pomocy osobom uprawnionym;

5. pomoc – informowanie o świadczeniach, wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przysługujących osobom uprawnionym (pielęgnowanie pamięci o zmarłym, zapraszanie na święta i uroczystości organizowane w jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej, pomoc psychologiczna, wsparcie duszpasterskie oraz utrzymywanie kontaktów z osobami uprawnionymi);

6. weteran działań poza granicami państwa – osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach: • misji pokojowej lub stabilizacyjnej ( nie krócej niż przez okres 60 dni); • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni);

7. weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa – osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.


Koordynator ds. pomocy osobom uprawnionym
pani Justyna BRYNIARSKA
tel: 261 138 763
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl