Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydziały mobilizacyjne
PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE ORAZ PRACOWNICZE PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE

PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE:

Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.

Przydział mobilizacyjny to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza czynnej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej, zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową, kwalifikacjami wojskowymi lub innymi wymaganymi predyspozycjami.

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:
- dla szeregowych - 15 lat;
- dla podoficerów i oficerów - 20 lat.
Przepisu nie stosuje się w przypadku zwiększonych potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.


PRACOWNICZE PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE:
Pracowniczy przydział mobilizacyjny to imienne wyznaczenie w czasie pokoju pracownika zatrudnionego w jednostce wojskowej lub u innego pracodawcy, albo innego wskazanego przez WKU, na stanowisko pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.

Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.
Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. 

Karta mobilizacyjna - to dokument potwierdzający nadanie w czasie pokoju, na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego (pracownicze) lub do pełnienia określonej funkcji:
- przydziału mobilizacyjnego – żołnierzowi rezerwy (z paskiem czerwonym lub zielonym)
- pracowniczego przydziału mobilizacyjnego – pracownikowi wojska lub osobie nie będącej pracownikiem wojska (z paskiem niebieskim).


ZAPAMIĘTAJ!
Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o:
•    zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
•    wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad sześć miesięcy i powrocie z tego pobytu;
•    adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Podstawy prawne:
♦   Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - tekst ujednolicony.
♦   Rozporządzenie MON z dnia 16.03.2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl