Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Reklamowanie

REKLAMOWANIE OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

W czasie wojny ważnym elementem siły obronnej państwa, niezbędnym dla zapewnienia jego suwerenności i bezpieczeństwa, są sprawnie funkcjonujące organy państwowe i samorządu terytorialnego oraz wydajna sfera gospodarki narodowej o charakterze obronnym.
Istotnym czynnikiem wspomagającym sprawne działanie wspomnianych organów oraz podmiotów gospodarczych jest kompetentne i doświadczone ich kierownictwo, jak również kompetentny personel pomocniczy na newralgicznych stanowiskach wspomnianych instytucji.
W celu ograniczenia rotacji na wspomnianych stanowiskach i funkcjach, w wypadku wystąpienia realnego zagrożenia niepodległości lub bezpieczeństwa państwa (ogłoszenie mobilizacji lub wybuch wojny), a co za tym idzie zapewnienia warunków  do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie, zwalnia się , w drodze reklamowania, z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby zajmujące szczególnie ważne stanowiska lub pełniące takie funkcje.
Wspomniana instytucja ,,reklamowania’’ określona jest wprost w art.116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tego przepisu reklamowanie prowadzi się w czasie pokoju oraz w czasie wojny. Dokonuje go Wojskowy Komendant Uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby reklamowanej, a w wypadku żołnierzy niezawodowych, pełniących czynną służbę wojskową w czasie wojny-dowódca jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.
Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

 
Reklamowaniem z urzędu objęte są osoby, które:

 1. wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 2. zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art.2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to osób zajmujących stanowiska organów oraz pełniących najważniejsze funkcje kierownicze w państwie-od Prezydenta RP, poprzez ministrów i kierowników urzędów różnych szczebli, do burmistrzów (prezydentów miast) i wójtów;
 3. ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny określa stanowiska, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu. W wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, zostały wyszczególnione istotne stanowiska w strukturach:

 

1. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu Rzeczypo­spolitej Polskiej:

 1. dyrektorzy statutowych komórek organizacyj­nych Kancelarii Sejmu;
 2. dyrektorzy i wicedyrektorzy biur oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Senatu.

2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. doradcy Prezydenta;
 2. rzecznik prasowy Prezydenta;
 3. dyrektor Gabinetu Prezydenta;
 4. dyrektorzy biur i zespołów w Kancelarii Prezy­denta;
 5. dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 6. dyrektorzy departamentów w Biurze Bezpie­czeństwa Narodowego.

3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

 1. sekretarz Rady Ministrów;
 2. dyrektor generalny Kancelarii;
 3. dyrektorzy departamentów, biur, gabinetów i sekretariatów Kancelarii;
 4. doradcy Prezesa Rady Ministrów i wicepreze­sów Rady Ministrów;
 5. doradcy ministra — członka Rady Ministrów;
 6. dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego.

4. Narodowy Bank Polski:

 1. członkowie Zarządu Narodowego Banku Pol­skiego;
 2. członkowie Rady Polityki Pieniężnej;
 3. dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamen­tów;
 4. dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek or­ganizacyjnych;
 5. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego;
 6. dyrektorzy biur Generalnego Inspektoratu Nad­zoru Bankowego.

5. Rządowe Centrum Legislacji:

 1. prezes i wiceprezesi;
 2. dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i biur;
 3. naczelnicy wydziałów;
 4. główni legislatorzy.

6. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyż­sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

 1. sędziowie Trybunatu Konstytucyjnego;
 2. sędziowie Trybunału Stanu;
 3. dyrektorzy zespołów Biura Trybunatu Konstytu­cyjnego;
 4. dyrektor generalny, dyrektorzy departamentów i dyrektorzy delegatur Najwyższej Izby Kontroli;
 5. dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor gene­ralny, dyrektorzy biur i dyrektorzy oddziałów In­stytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

7. Sąd Najwyższy:

 1. sędziowie Sądu Najwyższego;
 2. dyrektor Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższe­go;
 3. dyrektor Biura Prezydialnego Sądu Najwyższe­go;
 4. rzecznik prasowy Sądu Najwyższego;
 5. członkowie Biura Orzecznictwa Sądu Najwyż­szego.

8. Naczelny Sąd Administracyjny:

 1. sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjne­go;
 2. prezesi i wiceprezesi wojewódzkich sądów ad­ministracyjnych.

9. Urzędy naczelnych i centralnych organów admini­stracji rządowej:

 1. kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych or­ganów administracji rządowej;
 2. dyrektorzy generalni;
 3. dyrektorzy departamentów (biur, gabinetów);
 4. doradcy ministrów;
 5. główni specjaliści do spraw legislacji.

10. Wojewódzka administracja zespolona:

 1. dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;
 2. dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).

11. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego:

 1. wicemarszałkowie województw;
 2. skarbnicy województw;
 3. sekretarze powiatów;
 4. skarbnicy powiatów;
 5. sekretarze gmin;
 6. skarbnicy gmin.

12. Sąd i prokuratura:

 1. prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych;
 2. prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych;
 3. prezesi sądów rejonowych;
 4. Prokurator Krajowy;
 5. zastępcy Prokuratora Krajowego;
 6. prokuratorzy apelacyjni;
 7. zastępcy prokuratorów apelacyjnych;
 8. prokuratorzy okręgowi;
 9. zastępcy prokuratorów okręgowych; 10) prokuratorzy rejonowi.

13. Funkcjonariusze:

 1. Policji;
 2. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. Agencji Wywiadu;
 4. Służby Więziennej;
 5. Państwowej Straży Pożarnej;
 6. Straży Ochrony Kolei;
 7. Straży Granicznej;
 8. Biura Ochrony Rządu.
 9. Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

14. Służba zdrowia:

 1. dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych pu­blicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodo­wego Funduszu Zdrowia.

15. Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe:

 1. rektorzy;
 2. kierownicy filii (wydziałów zamiejscowych);
 3. dyrektorzy administracyjni, kanclerze.

16. Dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek, będą­cych przedsiębiorcami wymienionymi w załączni­ku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsię­biorców o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1571 oraz:

 1. w przemyśle zbrojeniowym:
  • dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek,
  • szefowie (kierownicy): produkcji, kontroli technicznej i zaopatrzenia,
  • główni: konstruktorzy, technolodzy, energe­tycy i dyspozytorzy,
  • pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni przy produkcji i utrzymaniu ciągłości ruchu;
 2. w „Polskich Kolejach Państwowych" S.A. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pra­cy związanych bezpośrednio z utrzymaniem i obsługą oraz zabezpieczeniem ruchu pocią­gów;
 3. prezes zarządu „Polskich Sieci Energetycz­nych" S.A.;
 4. w Krajowej Dyspozycji Mocy: operatorzy kra­jowej dyspozycji mocy;
 5. prezesi zarządów przedsiębiorców pracują­cych w krajowym systemie energetycznym, których przedmiotem działalności jest wytwa­rzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elek­trycznej;
 6. prezesi zarządów rafinerii;
 7. w Krajowej Dyspozycji Gazu: operatorzy cen­tralnego systemu przesyłowego gazu;
 8. prezesi zarządów przedsiębiorców pracują­cych w krajowym systemie gazowniczym, któ­rych przedmiotem działalności jest wydoby­wanie, przesyłanie i dystrybucja gazu;
 9. w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczno­ści Publicznej „Poczta Polska": dyrektorzy okręgów;
 10. w „Telekomunikacji Polskiej" S.A.: dyrektorzy okręgów.

17. Inne:

 1. kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzę­du Regulacji Telekomunikacji i Poczty;
 2. pracownicy Straży Marszałkowskiej;
 3. pracownicy jednostek organizacyjnych Policji zakwalifikowani na obsadę stanowisk etatu wo­jennego tych jednostek;
 4. naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 5. pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy ob­słudze urządzeń łączności w Biurze Łączności i Biurze Informatyki Ministerstwa Spraw Zagra­nicznych;
 6. pracownicy do spraw obronnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i woje­wódzkich;
 7. osoby zajmujące etatowe stanowiska pełno­mocników kierowników jednostek organizacyj­nych do spraw ochrony informacji niejawnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach central­nych i wojewódzkich oraz Narodowym Banku Polskim;
 8. skarbnicy oraz pracownicy wewnętrznej służby ochrony Narodowego Banku Polskiego.
 9. Dyrektorzy Urzędów Morskich
 10. Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej. 
Podstawę do reklamowania z urzędu stanowi pisemne zawiadomienie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o spełnianiu przez określone osoby warunków do takiego reklamowani, dokonane przez obowiązane do tej czynności organy albo kierowników urzędów lub instytucji.
Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują stosowne zawiadomienia dotyczące odpowiednio posłów i senatorów.
Natomiast zawiadomienia dotyczące radnych przekazują kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego, tj. odpowiednio: marszałek województwa, starosta, burmistrz (prezydent miasta) i wójt. W innych wypadkach obowiązek takiego zawiadomienia ciąży generalnie na pracodawcy. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji, o której mowa ust. 1 § 11  własnoręcznym, czytelnym podpisem na odesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień egzemplarzu zawiadomienia (wniosku).


Reklamowanie na wniosek mogą być objęte osoby zatrudnione w urzędach i podmiotach gospodarczych określonych w wymienionym wyżej rozporządzeniu, a mianowicie:

 1. urzędach państwowych lub samorządowych oraz NBP;
 2. przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki,
 3. jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
 4. jednostkach organizacyjnych:
  • podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych
  • podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 5. publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 6. przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.
Reklamowanie w tym trybie dokonywane jest na pisemny,uzasadniony wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców zatrudniających osoby spełniające warunki do takiego reklamowania. Niezbędną jednak przesłanką do reklamowania na wniosek jest wykonywanie - przez osoby wnioskowane do reklamowania - pracy ściśle związanej z obronnością państwa oraz brak możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk(funkcji) osobami nie podlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej.
Wojskowy Komendant Uzupełnień może odmówić reklamowania, dokonywanego na wniosek (lub uchylić dokonane w takim trybie), mimo spełniania przez osobę wnioskowaną o reklamowanie wymienionych wyżej przesłanek, w wypadku, jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych RP stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie ma innych osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Odmowa reklamowania w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.


Organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie obowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia właściwych wojskowych komendantów uzupełnień o ustaniu przesłanek do reklamowania, a w szczególności o:

 1. wygaśnięciu lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 2. zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia dotychczasowej funkcji ;
 3. rozwiązaniu stosunku pracy;
 4. zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Druki do pobrania:

♦   Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu
♦   Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania
♦   Wniosek w sprawie reklamowania

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl