Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skargi, wnioski i petycje
Podstawa prawna.
 
Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, załatwiane są zgodnie z przepisami:
 • działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 
Petycje wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, załatwiane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (j. t. Dz. U. 2017, poz. 1123)
 
 
Skargi, wnioski i petycje można składać:
pisemnie na adres:
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór 10, 34 – 400 Nowy Targ,
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór 10, 34 – 400 Nowy Targ;
 
Interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu przyjmuje osobiście w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 16.30 
lub w innym uzgodnionym terminie 
(jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, wówczas Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje w dniu następnym).

 

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez daną instytucję lub jej pracowników. W szczególności może nim być:
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie praworządności,
 • naruszenie interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania instytucji lub jego pracowników. Przedmiotem wniosku, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb interesantów.
 

Wymogi formalne skargi i wniosku.

 
Skarga lub wniosek powinny zawierać:
 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).
Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 
 

Wymogi formalne petycji.

 
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 
Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy o petycjach, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Referent Prawno-Administracyjny - Pani Emanuela MROŻEK tel. 261 138 762.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl