Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba okresowa

Okresowa Służba Wojskowa

    Okresowa służba wojskowa jest rodzajem czynnej niezawodowej służby wojskowej, pełnionej przez żołnierzy rezerwy(dotyczy osób, które odbyły czynną służbę wojskową). Pełni się ją w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, a także w razie potrzeby wykonywania  zadań poza granicami państwa.
    Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej, za zgodą żołnierza rezerwy, do czterdziestu ośmiu miesięcy.

    Powołanie do okresowej służby wojskowej może nastąpić w trybie normalnym lub w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

    Żołnierz rezerwy pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której posiada nadany przydział kryzysowy, na stanowisku służbowym określonym w etacie tej jednostki wojskowej. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa, w celu udziału w konflikcie zbrojnym, dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, w misji pokojowej, w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.

    Żołnierzom rezerwy z tytułu pełnienia okresowej służby wojskowej przysługują należności finansowe na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych na takim samym stanowisku: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz szereg innych świadczeń.

 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt 261 138 768 lub 261 138 765

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl