Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

 

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do Wojskowych Komendantów Uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie oraz odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Wojskowi Komendanci Uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.
Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.


Regulamin służby przygotowawczej

   Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie służby przygotowawczej
(Dz. U. 2015 poz. 449)

 

 


TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018 r.


                         KORPUS  SZEREGOWYCH

 •   I turnus – od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.
 •  II turnus – od 7 maja do 31 sierpnia 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w centrach i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.
 •  III turnus – od 4 września do 21 grudnia 2018 r. oraz od 25 września do 21 grudnia 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.

             KORPUS  PODOFICERSKI
 • I turnus – od 1 lutego do 29 czerwca 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w Szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.
 • II turnus – od 3 lipca do 30 listopada 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w Szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

                  KORPUS  OFICERSKI
 • I turnus – od 8 stycznia do 6 lipca 2018 r.

  Szkolenie realizowane będzie w Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 


 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt 693 350 146 lub 261 138 765

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl