Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

 

TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA I TURNUS W 2019 r. W KORPUSIE SZEREGOWYCH.

 

 

TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2019 r.

 


 

KORPUS  SZEREGOWYCH

 I turnus – od 7 stycznia do 26 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizowane będą w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.

 

 

Służba przygotowawcza w ramach I turnusu w korpusie szeregowych pełniona będzie w następujących JW.:

 

1.     Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

Ul. Obornicka 108
50-150 Wrocław

na stanowisku: zwiadowca i saper.
na dzień: 08.01.2019 r.

 

2.     10 Brygada logistyczna

Ul. Ks. Domańskiego 68
45-820 Opole
 
na stanowisku: regulacja ruchu i kucharz.
na dzień: 07.01.2019 r.

 

3.     5 pułk chemiczny

Ul. Opolska 36
42-600 Tarnowski Góry
 
na stanowisku: obsługa systemów ochrony przed skażeniami i sprzętu do likwidacji skażeń

na dzień: 07.01.2019 r.


4.     31 batalion radiotechniczny

Ul. Graniczna 13
50-984 Wrocław
 
na stanowisku: obsługa stacji radiolokacyjnych.
na dzień: 07.01.2019 r.

 

 II turnus – od 6 maja do 23 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizowane będą w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

 

 III turnus – od 2 września do 20 grudnia 2019 r. oraz od 23 września do 20 grudnia 2019 r.


Szkolenia realizowane będą w centrach szkolenia podporządkowanym Dowódcy Generalnemu RSZ.

 

 

 

KORPUS  PODOFICERSKI

 I turnus – od 4 lutego do 31 maja 2019 r.


Szkolenia realizowane będą w Szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

 

 II turnus – od 1 lipca do 25 października 2019 r.


Szkolenia realizowane będą w Szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

 

 

 

KORPUS  OFICERSKI

 I turnus – od 7 stycznia do 31 maja 2019 r.

Szkolenie realizowane będzie w Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu, w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

 

Wniosek o przystąpienie do służby przygotowawczej

 
 

 

Regulamin służby przygotowawczej

 

   Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie służby przygotowawczej
(Dz. U. 2015 poz. 449)

 


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
- Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej.
W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie
i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.
        
     

Zdjęcia: archiwum Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej.


W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 960 zł brutto, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.

Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemui zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku.
 

Służba przygotowawcza umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

Warunkiem wstąpienia do NSR jest posiadanie statusu żołnierza rezerwy. Jednak w przeszłości nie wszyscy pełnili służbę wojskową. Coraz liczniejsze jest także grono osób, które w dorosłość wkroczyły niedawno i którym w wyniku kwalifikacji wojskowej określono przydatność do służby, jednak które nigdy jej nie pełniły.

Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Wprowadzenie tej służby wychodzi naprzeciw także oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza, a widzą swoje miejsce w szeregach żołnierzy rezerwy służących w NSR i łączących swoją cywilną aktywność zawodową z obowiązkami żołnierskimi. To nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej, pozwalający na gromadzenie zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby NSR. To jednocześnie szansa na osobisty rozwój osób, które myślą nie tylko o sobie, lecz także o tym, co ważne dla nas wszystkich. A taką wartością jest bezpieczeństwo naszego kraju.

W informatorze znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące służby przygotowawczej.

Przeczytaj o nowych możliwościach i zgłoś się do WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TARGU.

1. Na czym polega służba przygotowawcza?

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej.

2. Podstawy prawne funkcjonowania służby przygotowawczej.

Przebieg rekrutacji oraz zasady i tok pełnienia służby przygotowawczej zostały precyzyjnie określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz.1430 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej z dnia 16 marca 2015 r. (Dz.U. 2015.449).

3. Kto może pełnić służbę przygotowawczą?

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

4. Gdzie się zgłosić?

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, dołączając do niego: świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły (studiów) oraz inne dokumenty, które będą uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Rekrutacja ochotników do służby przygotowawczej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowej uzyskały kategorię zdrowia „A” przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej, ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby stanie się podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

6. Gdzie pełni się służbę przygotowawczą?

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów realizowane jest w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, szeregowych w centrach szkolenia.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze otrzymają tytuły podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów, kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficerów lub elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych.

O stawieniu się do szkolenia osób powołanych do służby przygotowawczej komendanci centrów szkolenia lub szkół i uczelni wojskowych powiadomią właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Osoby powołane do służby przygotowawczej będą pełniły tę służbę od dnia stawienia się w centrum szkolenia, szkole lub uczelni wojskowej przez okres odpowiedni dla żołnierza kształcącego się na:

    oficera do sześciu miesięcy;
    podoficera do pięciu miesięcy;
    szeregowego do czterech miesięcy.

7. Na czym polega szkolenie w ramach służby przygotowawczej?

Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry, z uwzględnieniem specyfiki korpusów osobowych. Szkolenie w pierwszych miesiącach (szkolenie podstawowe) będzie jednakowe dla wszystkich. W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów zostaną przygotowani do wykonywania obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych natomiast kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym.

Kandydaci do służby w NSR mają możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze w czasie trwania studiów. W tym przypadku służba przygotowawcza studentów będzie mogła być realizowana etapowo, w kolejnych okresach wakacyjnych. Zdobywanie dalszych umiejętności praktycznych i ich doskonalenie nastąpi po nadaniu przydziałów kryzysowych w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej zostały zawarte w regulaminie kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 10.170.1144 z późn. zm.).

8. Świadczenia i uprawnienia żołnierzy służby przygotowawczej.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej przygotowującej do służby zawodowej. Miesięczne uposażenie żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą liczone jest od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (aktualnie 3200 zł). Żołnierzowi kształconemu na potrzeby korpusu oficerów przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 60% uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (aktualnie 1920 zł), podoficerów 40% (aktualnie 1280 zł), szeregowego 30% (aktualnie 960 zł.)

Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wyposażenie. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

9. Zakończenie służby przygotowawczej.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem. Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę w ramach NSR na podstawie zawartego z dowódcą jednostki wojskowej kontraktu. Żołnierze ci będą mianowani odpowiednio: podchorążowie na stopień kaprala, kadeci na stopień starszego szeregowego. Mianowanie na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski, będzie mogło nastąpić po odbyciu określonego czasu czynnej służby w NSR.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny będą kierowane na uzupełnienie zasobów osobowych na potrzeby NSR: ze szkół podoficerskich w korpusie szeregowych, z oficerskich w korpusie podoficerskim (w przypadku, gdy w trakcie szkolenia byli mianowani na stopień podoficerski) lub szeregowych.

Żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant centrum szkolenia lub szkoły wojskowej przeniesie do rezerwy.


 
 

 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt 693 350 146 lub 261 138 765

Służba przygotowawcza w ramach I turnusu w korpusie szeregowych pełniona będzie w następujących JW.:

 

1.     Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

Ul. Obornicka 108

50-150 Wrocław

 

na stanowisku: zwiadowca i saper.

 

na dzień: 08.01.2019 r.

 

2.     10 Brygada logistyczna

Ul. Ks. Domańskiego 68

45-820 Opole

 

na stanowisku: regulacja ruchu i kucharz.

na dzień: 07.01.2019 r.

 

3.     5 pułk chemiczny

Ul. Opolska 36

42-600 Tarnowski Góry

 

na stanowisku: obsługa systemów ochrony przed skażeniami i sprzętu do likwidacji skażeń

na dzień: 07.01.2019 r.

 

4.     31 batalion radiotechniczny

Ul. Graniczna 13

50-984 Wrocław

 

na stanowisku: obsługa stacji radiolokacyjnych.

na dzień: 07.01.2019 r.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl