Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa służba wojskowa

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych „żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej”.  

 

Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności  i poświęcenia.  Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. Żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta jak  i mężczyzna. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą trzy korpusy: korpus oficerów zawodowych, korpus podoficerów zawodowych, korpus szeregowych zawodowych. Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe. Przyjęcie do służby wojskowej następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

1) do służby stałej - na czas nieokreślony

 

2) do służby kontratowej - na czas określony w kontrakcie

 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej moze nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

 

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, o której mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2, mianowanych na stopień wojskowy podporucznika ( podporucznika marynarki) po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. 

 

 

Do służby stałej można powołać:
1)   w korpusie oficerów zawodowych:

a) oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregownay po powołaniu do służby stałej oraz posiada co najmniej dobrą ogólna ocenę w ostatniej opinii służbowej.

b)    oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

–    posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

–   posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony,  a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregownay po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. 

–    pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;


c)  żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

2)   w korpusie podoficerów zawodowych:

a)   podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b)   podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

–    posiada wykształcenie średnie,

–    posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego  stanowiska  etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

–    pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

c) żołnierza służby kandydackiej posiadającego wykształecenie średnie mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

Do służby kontraktowej powołuje się:

1)   w korpusie oficerów zawodowych
– żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

2)   w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

3)   w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Do służby kontraktowej można powołać:


1)   w korpusie oficerów zawodowych - oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodwej służby wojskowej.


2)   w korpusie podoficerów zawodowych- podoficera rezerwy, który posiada wykształecenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 

3) w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy , który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego
( marynarza) lub straszego szeregowego (starszego marynarza);

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. 
Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.

Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową.

Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.
Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoł podoficerskich mają szeregowi zawodowi, którzy pełnili zawodową służbę wojskową prze co najmniej pięć lat oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

 

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby. 

 

Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

 

Procedury powołania do zawodowej służby wojskowej

1.       Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zainsteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czsowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainsteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

2.       Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.

3.       W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z ich kwalifikacjami.

4.       Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.

5.       Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministra Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

6.       Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.

7.       Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy zaświadczenie o możliwoeści wyznaczenia na stanowisko służbowe.

8.       Po uzyskaniu zaświadzcenia żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej słuzby wojskowej.

9.       Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, kieruje ich do wojskowej komisji lekarskiej - w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

10.   Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołanie do zawodowej służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl