Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zezwolenie na noszenie umundurowania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i odznaczeń wojskowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 141 poz. 1367 z poźn. zm.).

  •       Zezwolenie na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej udziela się na pisemny wniosek zaineresowanego żołnierza, który składa się do właściwego organu wojskowego za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza. (§ 3 ust. 1)
  •      Zezwolenia udziela się w formie decyzji administracyjnej, określonej w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, z równoczesnym wskazaniem czasokresu zezwolenia i przypadków, podczas których żołnierz może nosić umundurowanie oraz odznaki i oznak wojskowych. (§ 4 ust. 1)
  •       Zezwolenie udzielane jest na czas nie dłuższy niż 5 lat lub na czas nieokreślony  w zależności od opinii: podmiotu zatrudniającego żołnierz, stowarzyszenia lubi innej organizacji, których członkiem jest żołnierz, właściwego organu wojskowego prowadzącego ewidencję żołnierza o wywiązywaniu się przez niego z powszechnego obowiązku obrony, jak również od motywów, jakie żołnierz wskazał w swojej prośbie (§ 4 ust. 2) 
  •        Organem wojskowym właściwym do udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia albo cofnięcia zezwolenia jest szef wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza. (§ 6 ust. 1) 

REASUMUJĄC:

- żołnierz zainteresowany / wnioskujący o uzyskanie „zezwolenia” opisanego powyżej składa „Wniosek…” do właściwego terytorialnie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (ZA POŚREDNICTWEM WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ) z opisem i uzasadnieniem sytuacji, w których będzie nosił umundurowanie. Wniosek taki składa we właściwej terytorialnie (zgodnej z miejscem zameldowania na pobyt stały) Wojskowej Komendzie Uzupełnień w celu uzyskania stosownej opinii w sprawie. Wojskowa Komenda Uzupełnień przesyła zaopiniowany wniosek do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 

Wniosek do pobrania.  -UWAGA! wniosek obowiązkowo należy składać za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl